Disclaimer (AVG)

Zoeken

bg menu

Steenwereld (Kamer van Koophandel: 51959291) verleent u hierbij toegang tot www.steenwereld.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Steenwereld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de rechthebbende. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Steenwereld

Pijperstraat 24, 6164 XS, Geleen

Tel. +31 468 881 337  Mob. +31 639 337 337

Algemeen: info[a]steenwereld.nl

Kamer van Koophandel 51959291

BTW-nummer NL 85 02 42 010 B01

Privacyverklaring

Steenwereld respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft Steenwereld aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Steenwereld houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren. Steenwereld verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Website

Steenwereld gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen enkel om haar klanten/afnemers van dienst te kunnen zijn.

Steenwereld kan het e-mailadres van websitegebruikers die ons om informatie vragen, gebruiken om hen te informeren over productnieuws en acties. Bezoekers die hier geen prijs op stellen, kunnen zich afmelden via de toegestuurde e-mail of door een bericht te sturen naar info[@]steenwereld.nl.

Steenwereld draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie (SSL/HTTPS-service).

Van bezoekers die via de website bij Steenwereld een offerteaanvraag plaatsen worden de gegevens bewaard binnen daartoe vastgestelde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens

Steenwereld behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Steenwereld houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Steenwereld beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening. Met het aangaan van een overeenkomst met Steenwereld stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ten behoeve van een vlotte orderverwerking verwerkt Steenwereld de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer(s), e-mailadres, woon- en/of bezorgadres.

Verwerkingsdoeleinden

Steenwereld zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. De persoonsgegevens die klanten via de website aan Steenwereld verstrekken met het doel:

  1. a. de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden;
  2. b. een eventuele klacht tijdig af te handelen;
  3. c. klanten/afnemers in staat te stellen offerteaanvragen via de website te plaatsen;
  4. d. deze gegevens op volledigheid en juistheid te kunnen controleren;
  5. e. verzenden nieuwsbrief of flyers;
  6. f. statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website.

Indien de gegevens van klanten/afnemers door Steenwereld worden gebruikt voor marketingdoeleinden – al dan niet digitaal – en dit gebruik als ongewenst wordt ervaren, dan kunnen klanten/ afnemers verzoeken om de gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken, door een bericht te sturen naar info[@]steenwereld.nl.

Bewaartermijn

Steenwereld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) verwerking en legt de bewaartermijnen en de criteria voor het hanteren van deze termijnen vast. Na afloop van de bewaartermijnen, zoals hieronder aangegeven, gaat Steenwereld over tot het verwijderen van de personeelsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. Steenwereld maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas uit de bestanden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. Steenwereld sluit een verwerkersovereenkomst met organisaties die in haar opdracht gegevens van opdrachtgevers of klanten/afnemers verwerken.

Beveiliging

Steenwereld behandelt de overeenkomsten met opdrachtgevers en/of klanten en de verstrekte sollicitatiegegevens via het contactformulier als strikt vertrouwelijk. Contract- en persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn. Steenwereld heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Steenwereld beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbevoegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens, die door Steenwereld worden verwerkt. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen door ons een e-mail te sturen. Bij de afhandeling van dit verzoek zal verzocht worden om identificatie aan de hand van een legitimatie. Daarnaast kunnen opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website op elk gewenst moment een verzoek tot info[a]steenwereld.nl richten om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:

  • De gegevens feitelijk onjuist zijn;
  • De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
  • De gegevens niet ter zake dienend zijn;
  • De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Steenwereld de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Cookies

Steenwereld verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de websitegebruiker wordt opgeslagen. Cookies zorgen er voor dat de website naar behoren werkt.

Beperkte aansprakelijkheid

Steenwereld spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Steenwereld. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Steenwereld nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Steenwereld zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.

De website van Steenwereld kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Steenwereld is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Steenwereld acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkenen, indien Steenwereld niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

De aansprakelijkheid van Steenwereld zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Vragen, opmerkingen of klachten

Vragen, opmerkingen of klachten over deze disclaimer of over de manier waarop Steenwereld persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunnen worden gericht tot info[@]steenwereld.nl.